Excellent Expert of Henan Province Location: English >> Faculty

Aihe Guan Zhaoxiang Yan Xingya Xu Yujie Li Zhenhong Li Gaisheng Yang Keping Lu

Chunpeng Song Zhijun Zhang Jingyang Niu Keding Zhang Changhong Miao

Gong Liang Minsheng Cheng Xiansheng Liu Zuliang Du Yaochen Qin Mingzhai Geng

Yuying Jia Baoming Zhang Yuangong Lou Xiaoquan Ma Baoyi Niu Shirong LV

Yuanfang Ma Weifang Li Haijun Yang Jide Wang Xiao Zhang Shiqiang Wan Jing Du

Yunpeng Zhang Yuchen Miao Jihai Gao Shenglei Fu Shutang Zhou

Xianfei Zhang Ming Xu Zhiyou LinCopyright © Human Resources Department of Henan University