Expert Entitled to the State Council Special Allowance Location: English >> Faculty

Zengjie Liu Yuanfang Ma Keping Lu Xueli Wu Chunpeng song Aihe Guan Yingfan Cai

Shenghuan Xu Xingya Xu Zhijun Zhang Zhaoxiang Yan Baoming zhang Zuliang Du

Gong Liang Minsheng Cheng Changhong Miao Jingyang Niu Baoyi Niu Xiao Zhang

Yuying Jia Shenglei Fu Shiqiang Wan Weifang Li Shutang Zhou Weidong Chen

Yaochen Qin
Copyright © Human Resources Department of Henan University